top of page
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en/of werkzaamheden van Stichting Danscompagnie Eemnes (hierna aangeduid met Danscompagnie), ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.

1.2. Bezoekers (deelnemer, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de Danscompagnie te houden aan de huisregels van de dansschool en aanwijzingen van werknemers van de dansschool op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.3. Bezoek aan Danscompagnie is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van o.a. de kleedkamer is geheel op eigen risico.

1.4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen verhaald worden.

1.5. Danscompagnie is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

1.6. Deelname aan de activiteiten georganiseerd door Danscompagnie is geheel op eigen risico. Danscompagnie is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstratie of andere activiteiten die namens Danscompagnie plaatsvinden.

 

2. Inschrijving

2.1. Aanmelding voor lidmaatschap bij Danscompagnie geschiedt door het (digitale) inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Na het ontvangen van de eerste betaling (zie 4.3.) kan de deelnemer direct gebruikmaken van de gekozen les(sen)/faciliteiten.

2.2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een ouder of voogd.

2.3. Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk. Het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen.

2.4. Bij inschrijving wordt €10,- inschrijfkosten in rekening gebracht.

2.5. Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.

 

3. Uitschrijving

3.1. Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Het abonnement loopt door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende maand. Tot die tijd kan de deelnemer gebruik blijven maken van de diensten van Danscompagnie.

3.2. Opzeggingen kunnen uitsluitend per e-mail worden gedaan. Het e-mailadres hiervoor is: info@danscompagnie.nl.

3.3. Opzeggingen zijn definitief als u van ons per e-mail een bevestiging van uitschrijving heeft ontvangen (max. 7 dagen).

3.4. Danscompagnie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

3.5. De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

3.6. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld en/of resterende lessen.

 

4. Betaling

4.1. Het lesgeld kan per maand of per volledig lesseizoen worden betaald. Bij betaling per volledig lesseizoen ontvangt de deelnemer éénmalig 5% korting op het lesgeld. Deze korting is alleen geldig bij inschrijving bij aanvang van het seizoen.

4.2. Deelnemers dienen te betalen door middel van een automatische incasso. Indien dit niet mogelijk is, zal in overleg gekeken worden naar een alternatief. Het gehele bedrag dient 14 dagen na het uitsturen van de factuur op de rekening bijgeschreven te zijn.

4.3. Bij aanvang van de les dient een eerste betaling ontvangen te zijn. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, behoudt de Danscompagnie zich op het recht om de deelnemer de les te weigeren tot dat de eerste betaling voldaan is.

4.4. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Danscompagnie een bedrag van €10,- aan administratiekosten in rekening brengen en zal Danscompagnie nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

4.5. Bij het uitblijven van betaling is de Danscompagnie gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten van € 10,- te berekenen bovenop de reeds gemaakte extra kosten. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.

4.6. Bij nog openstaande bedragen kan de deelnemer de toegang tot de les worden ontzegd.

4.7. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen.

4.8. Mocht u langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure dan is het mogelijk om uw lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

4.9. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.

4.10. Bij inschrijving van een tweede of een daaropvolgend gezinslid bij Danscompagnie wordt een korting van 10% berekend op het laagste lesgeldtarief. Deze korting geldt alleen bij inschrijving van een abonnement. Losse lessen, privélessen en 8-lessenkaarten vallen hier buiten.

4.11. Danscompagnie is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in geen geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

5. De lessen

5.1. Het lesseizoen loopt van 11 september 2023 t/m 7 juli 2024.

5.2. De vakanties en vrije dagen (waaronder nationale feestdagen) van de Danscompagnie vallen zoveel als mogelijk samen met die van het basisonderwijs in regio Noord. Het vakantierooster is te vinden op de website.

5.3. Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft de Danscompagnie dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken deelnemers. De les zal op een ander moment worden ingehaald of worden vervangen door een invaldocent.

5.4. Door uzelf gemiste lessen kunnen bij een andere les worden ingehaald, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Inhaallessen blijven het volledige seizoen geldig zolang de deelnemer lid is van de dansschool. Na het seizoen vervallen deze. Inhaallessen dienen van te voren besproken te worden in verband met het aantal deelnemers.

5.5. Danscompagnie Eemnes mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte van de docent, overmacht, etc.

5.6. Ingeval van lesannulering voor een langere periode (min. 1 maand) door de dansschool heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het lesgeld naar rato van het aantal vervallen lessen waarbij een maand opzegtermijn in acht wordt genomen.

5.7. Het missen van een les, door welke oorzaak dan ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.

5.8. Op Danscompagnie rust de verplichting op het, gelet op het doel van de les(sen), zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de les(sen). Danscompagnie voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Danscompagnie niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de les(sen), noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

5.9. Tijdens de lessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding tenzij speciale kledingvoorschriften gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

 

6. Privacy

6.1. Danscompagnie respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

6.2. Danscompagnie verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Danscompagnie. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aangewend voor interne doeleinden en worden niet verstrekt aan derden.

6.3. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord dat foto- en videomateriaal gemaakt tijdens lessen, shows en optredens kan worden ingezet op de website of op een Social Media Platform (zoals Facebook, YouTube, Instagram, etc.) van Danscompagnie. Indien u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto- en/of filmmateriaal van u of uw kind, dan verzoeken wij u dit door te geven via info@danscompagnie.nl.

6.4. Voor het volledige privacy beleid kunt u terecht op de website van Danscompagnie: www.danscompagnie.nl.

 

Gedragsregels in de danszaal

De gedragsregels gelden voor iedereen die de danszaal betreed, zowel gebruikers als gasten. De gedragsregels zijn om hygiëne en veiligheid tijdens o.a. de dansles te waarborgen:

 • De danszaal mag niet met buitenschoenen of schoenen met witte zolen worden betreden om zo de vloer zo schoon mogelijk te houden.

 • Tijdens het dansen wordt goedzittende sportkleding gedragen. Een spijkerbroek hoort hier niet bij.

 • Indien er kledingvoorschriften zijn voor de les, dienen deze te worden opgevolgd.

 • Draag tijdens het dansen zo min mogelijk sieraden in verband met de veiligheid van jezelf en anderen.

 • Lange haren dienen te worden vastgebonden tijdens de dansles.

 • Omkleden gebeurt bij de kleedkamerbankjes in de hal van de dansschool.

 • Laat geen waardevolle spullen achterbij de kleedkamerbankjes. Deze kunnen worden meegenomen in de danszaal.

 • Tassen, jassen en andere persoonlijke bezittingen die meegenomen worden in de danszaal worden netjes opgeborgen.

 • Kauwgom is verboden tijdens de les in verband met verstikkingsgevaar.

 • Tijdens de dansles is het toegestaan om een flesje water mee te nemen en hiervan te drinken. Liever geen limonade in verband met het plakken aan de vloer als er toch per ongeluk geknoeid wordt.

 • Beschadigingen aan het interieur dienen te worden gemeld bij het personeel van Danscompagnie Eemnes.

bottom of page