Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en/of werkzaamheden van Stichting Danscompagnie Eemnes (hierna aangeduid met Danscompagnie), ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.

 2. Bezoekers (cursisten, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de Danscompagnie te houden aan de huisregels van de dansschool en aanwijzingen van werknemers van de dansschool op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

 3. Bezoek aan de Danscompagnie is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder andere de kleedkamer is geheel op eigen risico.

 4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijden verhaald worden.

 5. De Danscompagnie is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

 6. Deelname aan de activiteiten georganiseerd door de Danscompagnie is geheel op eigen risico. De Danscompagnie is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstratie of andere activiteiten die namens de Danscompagnie plaatsvinden.

 

2. In- en uitschrijving

 1. Aanmelding voor lidmaatschap bij de Danscompagnie geschiedt door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na het ontvangen van de eerste betaling (zie 3.3.) kan de cursist direct gebruikmaken van de gekozen les(sen)/faciliteiten.

 2. Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier ingevuld en verstuurd te worden door een ouder of voogd.

 3. Bij inschrijving worden geen administratie- en/of inschrijfkosten berekend.

 4. Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk. Het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen.

 5. Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.

 6. Voor opzegging van het abonnement geldt een maand opzegtermijn. Het abonnement loopt door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende kalendermaand. Tot die tijd kan de cursist gebruik blijven maken van de diensten van de Danscompagnie. Opzeggingen kunnen per e-mail worden gedaan. Het e-mailadres hiervoor is: info@danscompagnie.nl of compoundeemnes@gmail.com.

 

3. Betaling

 1. Het lesgeld kan per maand, per periode of per volledig lesseizoen worden betaald.

 2. Bij betaling per volledig lesseizoen ontvangt de cursist éénmalig 5% korting op het lesgeld. Deze korting is alleen geldig bij inschrijving bij aanvang van het seizoen (september 2019).

 3. De betaling vindt plaats via overschrijving naar het rekeningnummer van Stichting Danscompagnie Eemnes: NL87 RBRB 0709946317. Vermeldt daarbij de naam van cursist en het factuurnummer. Het gehele bedrag dient 14 dagen na het ontvangen van de factuur op de rekening bijgeschreven te zijn.

 4. Bij aanvang van de les dient een eerste betaling ontvangen te zijn. Het bedrag van de eerste betaling is in overeenkomst met de gekozen betaalmethode (maand, periode, seizoen). Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, behoudt de Danscompagnie zich op het recht om de cursist de les te weigeren tot dat de eerste betaling voldaan is.

 5. Bij het uitblijven van betaling is de Danscompagnie gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten van € 5,- te berekenen. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.

 6. Bij nog openstaande bedragen kan de cursist de toegang tot de les worden ontzegd.

 7. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen.

 8. Mocht u langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure, dan is het mogelijk om uw lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

 9. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.

 10. Bij inschrijving van een tweede of een daaropvolgend gezinslid woonachtig op hetzelfde adres wordt een korting van 10% berekend op het laagste lesgeldtarief. Deze korting geldt alleen bij inschrijving van een abonnement. Losse lessen en de 8-rittenkaart vallen hier buiten.

 

4. De lessen

 1. Het lesseizoen loopt van 30 augustus 2021 t/m 10 juli 2022.

 2. De vakanties en vrije dagen (waaronder nationale feestdagen) van de Danscompagnie vallen zoveel als mogelijk samen met die van het basisonderwijs in regio Noord. Het vakantierooster is te vinden op de website.

 3. Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft de Danscompagnie dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken cursisten. De les zal op een ander moment worden ingehaald.

 4. Door uzelf gemiste lessen kunnen bij een andere les worden ingehaald, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Inhaallessen blijven het volledige seizoen geldig. Na het seizoen vervallen deze. Inhaallessen dienen van te voren besproken te worden in verband met het aantal cursisten.

 5. Danscompagnie Eemnes mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent, overmacht, etc.

 6. In geval van lesannulering voor een langere periode (min. 1 maand) door de dansschool heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld naar rato van het aantal vervallen lessen waarbij een maand opzegtermijn in acht wordt genomen.

 7. Het missen van een les vanuit de cursist, door welke oorzaak dan ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.

 8. Tijdens de lessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding tenzij speciale kledingvoorschriften gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

 

5. Privacy

 1. De Danscompagnie respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

 2. De Danscompagnie verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van de Danscompagnie. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aangewend voor interne doeleinden en worden niet verstrekt aan derden.

 3. Met het verzenden van het inschrijfformulier gaat u akkoord dat foto- en videomateriaal gemaakt tijdens lessen, shows en optredens kan worden ingezet op de website of op een Social Media Platform (zoals Facebook, YouTube, Instagram, etc.) van de Danscompagnie. Indien u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto- en/of filmmateriaal van u of uw kind, dan verzoeken wij u dit door te geven via info@danscompagnie.nl.

 4. Voor het volledige privacy beleid kunt u terecht op de pagina Privacy beleid.

Huisregels in het Huis van Eemnes

Stichting Danscompagnie Eemnes en haar cursisten zijn te gast in het Huis van Eemnes. Iedere huisregel die voor de gebruikers van het Huis van Eemnes geldt, geldt ook voor leden en gasten van de Danscompagnie. Hier volgen nog enkele andere huisregels om hygiëne en veiligheid tijdens de dansles te waarborgen:

 • De danszaal mag niet met buitenschoenen of schoenen met witte zolen worden betreden om zo de vloer zo schoon mogelijk te houden.

 • Tijdens het dansen wordt goedzittende sportkleding gedragen. Een spijkerbroek hoort hier niet bij.

 • Indien er kledingvoorschriften zijn voor de les, dienen deze te worden opgevolgd.

 • Draag tijdens het dansen zo min mogelijk sieraden in verband met de veiligheid van jezelf en anderen.

 • Lange haren dienen te worden vastgebonden tijdens de dansles.

 • Omkleden gebeurt in de kleedkamers van het Huis van Eemnes

 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Deze kunnen worden meegenomen in de danszaal.

 • Kauwgom is verboden tijdens de les in verband met verstikkingsgevaar.

 • Tijdens de dansles is het toegestaan om een flesje water mee te nemen en hiervan te drinken. Liever geen limonade in verband met het plakken aan de vloer als er toch per ongeluk geknoeid wordt.

 • Beschadigingen aan het interieur dienen te worden gemeld bij de docent of personeel van het Huis van Eemnes.