top of page
Privacy beleid

Privacy beleid

Stichting Danscompagnie Eemnes - 14 augustus 2019

Stichting Danscompagnie Eemnes (hierna aangeduid met Danscompagnie) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten en haar leden. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Danscompagnie persoonsgegevens verwerkt van haar leden.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Danscompagnie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Danscompagnie gevestigd te Torenzicht 74, Eemnes.

PERSOONSGEGEVENS DIE DANSCOMPAGNIE VERWERKT
Danscompagnie kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Danscompagnie, en/of een abonnement afneemt, en/of deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website aan Danscompagnie. Danscompagnie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Geboortedatum

 

WAAROM DANSCOMPAGNIE UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Danscompagnie gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw NAW-gegevens worden gebruikt om een met u gesloten overeenkomst – bestaande uit het geven van danslessen – te voltooien. Zo gebruiken wij uw naam en woonadres voor de betaling van de afgenomen diensten van Danscompagnie.

  • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te informeren over het verloop van het dansseizoen door middel van nieuwsbrieven, en/of u op de hoogte te brengen van voor u relevante informatie.

  • Uw geboortedatum wordt gebruikt omdat Danscompagnie hier wettelijk toe verplicht is voor het bepalen van de belastingtarieven die worden verwerkt in de belastingaangifte.


HOE LANG DANSCOMPAGNIE UW GEGEVENS BEWAART

Danscompagnie bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) worden bewaard zolang u gebruikmaakt van de diensten van de Danscompagnie. Na uitschrijving worden uw persoonsgegeven voor de duur van één jaar bewaard waarna deze definitief verwijderd worden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Danscompagnie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Danscompagnie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE GEBRUIKT WORDEN

Danscompagnie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Danscompagnie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Danscompagnie en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@danscompagnie.nl.

 

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Danscompagnie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

 

BEVEILIGEN
Danscompagnie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat aanwijzingen aanwezig zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@danscompagie.nl.

 

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: info@danscompagnie.nl.

bottom of page