top of page
Algemene voorwaarden

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Stichting Danscompagnie Eemnes en de donateur worden gesloten aangaande het donateurschap onder de titel ‘Danspartner’. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van Stichting Danscompagnie Eemnes.

Begrippen:

Stichting Danscompagnie Eemnes: Stichting Danscompagnie Eemnes, gevestigd te Torenzicht 74, 3755 CD Eemnes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73882917, hierna aangeduid als Danscompagnie Eemnes.

Danspartner: de donateur. Degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een donatie, schenking of gift plaatst ten behoeve van Danscompagnie Eemnes.

Donatie: een door de Danspartner geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie waarbij een Danspartner besluit een zeker geldbedrag te doneren aan Danscompagnie Eemnes, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is;

 

1. Algemeen

Art. 1.1 Een overeenkomst betreft het donateurschap wordt aangegaan wanneer een donateur een donatie, schenking of gift plaats ten behoeve van Stichting Danscompagnie Eemnes, waarna de donateur de titel Danspartner krijgt. 

Art. 1.2 Wanneer een Danspartner doneert aan Danscompagnie Eemnes, gaat de Danspartner akkoord met deze donatievoorwaarden.

Art. 1.3 Wanneer een Danspartner zich niet kan vinden in deze donatievoorwaarden dient de Danspartner geen donatie te doen ten behoeve van Danscompagnie Eemnes. 

Art. 1.4 Danscompagnie Eemnes behoudt zich het recht voor de diensten en/of deze donatievoorwaarden uit te breiden en/of te wijzigen. 

 

2. Rechten en plichten Danspartner

Art. 2.1 Een Danspartner is minimaal 18 jaar oud of heeft schriftelijke toestemming van een ouder of voogd voor het plaatsen van een donatie, schenking of gift. 

Art. 2.2 De Danspartner garandeert de juistheid en volledigheid van de verschafte informatie en gegevens aan Danscompagnie Eemnes.

Art. 2.3 De Danspartner verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Art. 2.4 Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar bestuur@danscompagnie.nl.

 

3. Rechten en plichten Stichting Danscompagnie Eemnes

Art. 3.1 Elke Donatie komt volledig ten goede aan Danscompagnie Eemnes en zal worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te behalen. 

Art. 3.2 Danscompagnie Eemnes neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van de Donatie.

Art. 3.3 Personen die namens Danscompagnie Eemnes bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, met uitzondering van wettelijk toegestane uitzonderingen. 

 

4. Donaties

Art 4.1 De Danspartner kan aan de Donatie geen rechten ontlenen, anders dan dat Danscompagnie Eemnes de Donatie zal aanwenden voor het behalen van de beoogde doelstellingen. 

Art. 4.2 Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Art. 4.3 Donaties dienen via het donatieformulier op de website gedaan te worden https://www.danscompagnie.nl/word-danspartner.

Art. 4.4 Om een Donatie te kunnen doen, dient de Danspartner zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Art. 4.5 De Danspartner is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de Donatie.

Danscompagnie Eemnes

Art. 4.6 Danscompagnie Eemnes is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.

Art. 4.7 Danscompagnie Eemnes kan de Donaties naar eigen inzicht besteden wanneer het bijdraagt aan de doelstellingen. Het budget wordt beheerd door het bestuur. 

 

5. Persoonsgegevens

Art. 5.1 Danscompagnie Eemnes gebruikt de persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensverwerking) beschreven doeleinden.

Art. 5.2 Danscompagnie Eemnes respecteert de privacy van de Danspartner en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Danspartner aan verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Art. 5.3. Voor het volledige privacybeleid kunt u terecht op de website van 

Danscompagnie Eemnes: www.danscompagnie.nl/privacy-beleid.

 

6. Gegevensverwerking

Art. 6.1 De gegevens die door de Danspartner ingevoerd worden tijdens de Donatie, zullen door Danscompagnie Eemnes verwerkt worden. 

Art. 6.2 De persoonsgegevens van de Danspartner worden door de Stichting verwerkt om:

  1. De Donatie mogelijk te maken;

  2. Nieuwsbrieven te verzenden, waarmee de Stichting de Danspartner op de hoogte; houdt van nieuws m.b.t. tot de dienstverlening van Danscompagnie Eemnes en aanverwanten. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee de Danspartner zich kan afmelden;

  3. Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Art. 6.3 Danscompagnie Eemnes verwerkt de persoonsgegevens van de Danspartner met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. 

7. Aansprakelijkheid

Art. 7.1 De aansprakelijkheid van Danscompagnie Eemnes wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Danspartner is toe te rekenen.

Art. 7.2 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Danscompagnie Eemnes beperkt tot de directe schade van de Danspartner.

Art. 7.3 Verdere voorwaarden rondom aansprakelijkheid zijn terug te vinden in de algemene voorwaarden van Danscompagnie Eemnes. 

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

Art. 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de website liggen bij Danscompagnie Eemnes. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Danscompagnie Eemnes behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Art. 8.2 Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Art. 8.3 Er worden door Danscompagnie Eemnes geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Danspartner verleend.

Art. 8.4 Onder de Donatievoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Danscompagnie Eemnes de Danspartner een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Danscompagnie Eemnes aan de Danspartner ter beschikking worden gesteld.

Art. 8.5 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Danscompagnie Eemnes.

Art. 8.6 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

9. Club van 50

Art. 9.1 Indien de Donatie minimaal €50,- (lees: vijftig euro) per seizoen is, krijgt de Danspartner de mogelijkheid zich in te schrijven voor de Club van 50.

Art. 9.2 Op alle Donaties binnen de Club van 50 gelden alle donatievoorwaarden.

Art. 9.3 In de Club van 50 is ruimte voor maximaal 50 Danspartners. Deze Danspartners ontvangen exclusieve tegenprestaties.

Art. 9.4 De tegenprestaties kunnen variëren wanneer de kosten voor deze tegenprestaties hoger of lager uitvallen dan verwacht. Tegenprestaties worden aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen. Een Danspartner kan geen rechten ontlenen aan de aangeboden tegenprestaties.

Art. 9.5 Deelname aan de Club van 50 geldt voor één dansseizoen. Tegen het eind van het dansseizoen worden de leden van de club aangeschreven met een mogelijkheid tot verlenging.

 

10. Slotbepalingen

Art. 10.1 Op deze Donatievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 10.2 Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Art. 10.3 Ieder seizoen vindt een evaluatie plaats, schriftelijk of mondeling, waarin de Danspartners de gelegenheid krijgen ideeën aan te dragen voor volgend seizoen. 

bottom of page